Новини

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0643-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, публикувам: Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана” с предмет: „Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Машина за лазерно рязане - 1 брой
Обособена позиция 2: 5-осен обработващ център - 1 брой
Обособена позиция 3: Струг с ЦПУ - 1 брой

Документация може да изтеглите тук.