Новини

"Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител/и с предмет:

„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: Обработващ център (1 брой);

Обособена позиция 2: Лентошлифовачна и полираща машина (1 брой);

Обособена позиция 3: Лазерна машина за рязане на метални тръби (1 брой);

Обособена позиция 4: Стругов фрезови център (1 брой);

Обособена позиция 5: Роботизирана система за заваряване (1 брой);

 

Документацията е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-0486-C01 „Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“,  процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Приложение 3.2 Публична покана ПМС160

Приложение 3.3 Изисквания към офертите ПМС160

Приложение 3.4 Оферта ПМС160

Приложение 3.6 Методика за оценка ПМС160

Приложение 3.7 Декларация на кандидата ПМС160

Приложение Ж. Техническа спецификация