Новини

Приключени публични събития във формат информационни дни за представяне на проект № BG16RFOP002-2.040-0486-C01 „Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“

Приключени публични събития във формат информационни дни за представяне на проект

№ BG16RFOP002-2.040-0486-C01 „Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“

Информационните дни се проведоха на 25 и 26 януари 2021 г. от 16:00 ч., като с цел намаляване риска от разпространение на вируса COVID-19 бе използвана дистанционна форма на присъствие, през Skype.

По време на информационните дни бяха представени общата информация по проекта и резултатите от изпълнението на заложените проектни дейности за подобряване на производствения капацитет, а именно:

- Проектът се изпълнява по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и се финансира по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

- Проектът е с дата на стартиране 03.02.2020г. и с дата на приключване на проекта 03.02.2021г. Общата одобрена стойност на проекта е 1 661 730.00 лева, от които 847 482.30 лева европейско и 149 555.70 лева национално финансиране. Собственото съфинансиране по проекта възлиза на стойност 664 692.00      лева.

- Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на „Кодкий Текнолоджис“

ООД.

Чрез проекта се инвестира в пет най-съвременни технологични мощности:

- Обработващ център

- Лентошлифовачна и полираща машина

- Лазерна машина за рязане на метални тръби

- Стругов фрезови център

- Роботизирана система за заваряване,

които ще добавят нов капацитет в ключовите производствени процеси – фрезоване и пробиване на сложни форми на детайли; шлайфане и полиране; лазерно рязане; струговане и фрезоване; заваряване.

Инвестицията ще добави нов капацитет в ключови производствени процеси за производството на заключващи механизми.

Закупените по проекта машини ще:

- добавят нов капацитет във всички ключови металообработващи операции

- извършват операциите значително по-бързо от настоящото оборудване

- комбинират множество операции в обработващ и стругов фрезови център

- намалят до минимум пребазирането на детайли от една машина на друга, ще елиминират заваряването на ръка, т.е. ще се гарантира върхова прецизност на изработка и рационализация на целия производствен процес

- намалят брака

- гарантират съкращаване на сроковете за изпълнение, намаление на разходите и върхово качество.

Чрез дейностите за подобряване на производствения капацитет ще се увеличи общото количество произведени заключващи механизми, ще бъдат подобрени производствените процеси, съкратени сроковете за изпълнение и гарантирано върхово качество на продуктите.

В този смисъл дейността за разширяване капацитета на фрезоване, струговане, пробиване, шлайфане, полиране, лазерно рязане, заваряване чрез внедряване на последен клас мощности води пряко до повишаване конкурентоспособността и засилване експортния потенциал на кандидата. Чрез инвестицията ще се увеличи производството и гарантира върхово качество на основната група продукти, произвеждана от Кодкий Текнолоджис ООД - заключващи механизми за индустрията, дома, хотели.

Проектът е в съответствие със следните хоризонтални политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета:

1. "Равнопоставеност и недопускане на дискриминация"

2. "Устойчиво развитие" 

Чрез настоящия проект „Кодкий Текнолоджис“ ООД ще инвестира във високотехнологично оборудване, което ще окаже влияние върху ускоряване целия производствен процес, увеличаване на продукцията, подобряване на качеството, възможност за направа на още по-комплексни механизми, намаляване на разходите, елиминиране на аутсорсинга. Чрез реализирането на проекта фирмата ще придобие възможност за производство на много по-голям обем висококачествени и сложни заключващи механизми, ще отговори на нарастващото търсене и ще удовлетвори все по-високите изисквания на клиентите си при конкурентна цена. Тоест, чрез настоящия проект, предприятието ще затвърди конкурентоспособността си, ще разгърне експортния си потенциал и ще се впише напълно в целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) - подпомагане увеличаването на конкурентните предимства на българско предприятие, позиционирано в приоритетна за ИСИС област, чрез развитие на силните му страни.